Gattinara, 2002, Nebbiolo

Gattinara, 2002, Nebbiolo

+