Gattinara, 2010, Nebbiolo

Gattinara, 2010, Nebbiolo

+